Általános szerződési feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános szerződési feltételek - a továbbiakban "ÁSZF" - tartalmazza a Webslider.hu honlap használatára és a Webslider.hu honlapon kínált szolgáltatások megrendelésére és igénybevételére vonatkozó feltételeket, mely a Szolgáltató (Shopmasters-Informatika Kft., 2200 Monor, Ady Endre u. 24., adószám: 23130232-2-13) és a Webslider.hu honlapot használó Látogató, illetve a Webslider.hu által kínált szolgáltataásokat Megrendelő ügyfél - a továbbiakban "Megrendelő" - között. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen mint "Felek" szerepelnek. Megrendelő a Webslider.hu szolgáltatásra való előfizetéskor a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja. Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, a mindenkor érvényes ÁSZF teljes szövegét a www.webslider.hu weboldalon tünteti fel.

Felek az írásbeli kommunikációjuk során az elektronikus leveleket (e-mail) is kölcsönösen elfogadják, mint írásbeli dokumentumokat. Felek közötti kommunikáció magyar nyelven történik, a dokumentáció alapnyelve a Magyar. Amennyiben Megrendelő számára az alapnyelvtől eltérő nyelven történik a kommunikáció, Megrendelő elfogadja, hogy a fordítások kizárólag az ő számára készültek és amennyiben a fordítások az eredeti szövegezés értelmétől eltérően értelmezhetők, akkor is az eredeti, magyar szövegezés a mérvadó.

2. A szerződés tárgya

Szolgáltató a Webslider.hu honlapon kínált szolgáltatásai grafikai szolgáltatások, ennek megfelelően grafikai tervezésre, kivitelezésre és grafikai tartalmú tanácsadásra terjednek ki.

Grafikai tervezés és kivitelezés szolgáltatások megrendelése esetén Szolgáltató az elkészített produktumot elektroninkus úton juttatja el a Megrendelő részére true color jpeg formátumban vagy true color png formátumban.

Szolgáltató a megrendelt képeket a Megrendelő által meghatározott felbontásban, ennek hiányában saját döntése alapján meghatározott méretben, de maximum 3000 x 3000 pixel felbontásban készíti el.

A Szolgáltató által elkészített grafikának a megrendeléskor meghatározott mérettől és tartalomtól eltérő és/vagy módosított kép készítése újabb árajánlat és megrendelés tárgyát képezi.

3. Szerződés létrejötte és időtartama

3.1. Az árajánlat elkészítése

Szolgáltató minden esetben árajánlatot készít a megrendelni kívánt grafikai szolgáltatások tartalmára vonatkozóan, melyet a Megrendelő által a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtott információk és grafikai elemek alapján készít el.

Szolgáltatónak jogában áll az árajánlat elkészítésének megtagadására abban az esetben, ha a Megrendelő által felvázolt grafikai elem nem készíthető el jogszerűen, vagy a Megrendelő nem bocsájtja a Szolgáltató rendelkezésére a grafikai elem elkészítéséhez szükséges jogszerű információkat beleértve, de nem kizárólagosan a jogszerű forrásgrafikákat, jogszerű szövegeket, betűtípusokat.

Amennyiben a Megrendelő által felvázolt grafikai feladat elkészítésére Szolgáltató vállalkozik, akkor Megrendelő részére a grafika elkészítésére vonatkozólag árajánlatot ad, melyet e-mail útján juttat el a Megrendelő részére.

3.2. Az árajánlat tartalma, érvényessége

Az árajánlat tartalmazza a Felek által előzetesen meghatározott grafikai elemek egyszeri elkészítésének munkadíját a szintén előzetesen meghatározott pixelben meghatározott felbontásban.

A Szolgáltató által készített árajánlatok az árajánlat keltezésének napjától számított nyolc munkanapig érvényesek, amennyiben a Szolgáltató az árajánlatban ettől eltérő érvényességi időtartamot nem határoz meg.

Amennyiben az árajánlat ettől eltérően nem rendelkezik, akkor a Megrendelőt grafikai elemenként kettő darab módosítási lehetőség illeti meg.

3.3. Adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás: Szolgáltató a Megrendelés időpillanatáig a Megrendelőtől kapott információk, adatok és képi anyagok, grafikai elemek alapján dolgozik, de ha a feladat úgy kívánja, akkor egyéb, saját maga által előállított, vagy egyéb forrásból származó kéi anayagokat is felhasználhat.

3.4. A Szerződés létrejötte (megrendelés)

Amennyiben a Megrendelő elfogadja a számára készített árajánlatot és Megrendelő a Szolgáltatónak minden, a megrendelés tárgyát képező grafikai elemek elkészítésére vonatkozó információt, szöveges és képi elemet a Szolgáltaónak elektronikus formában átadott, akkor az árajánlatban szereplő összeg Szolgáltató felé történő befizetésével van lehetősége megrendelni az árajánlatban foglaltakat, amivel a Felek között létrejön a megrendelésre vonatkozó szerződés.

A Szolgáltató a megrendelés letrejöttéig a számára rendelkezésre bocsájtott adatokból és információk alapján dolgozik, bárminemű utólagos - megrendelés pillanata után Szolgáltatóhoz eljuttatott - adat és információ az elkészítendő grafika módosításának minősül és ilyen értelemben újabb árajánlat készítés tárgyát képezi és ha a felek között újabb megrendelés nem keletkezik, akkor Szolgáltatónak továbbra is joga és kötelessége a már megrendelt grafikai elemek elkészítése, melyeket Megrendelő köteles Szolgáltatótól átvenni.

A Megrendelő a Szolgáltató honlapján elhelyezett elektronikus űrlap kitöltésével jelzi a Webslider.hu-ra való előfizetési szándékát a Szolgáltató felé, egyúttal elfogadja a jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában foglaltakat. A megrendelés során a Megrendelő megadja az előfizető nevét, adószámát, a számlázási címét és postacímét, telefonszámát, a Felek közötti kapcsolattartásra megjelölt e-mail címét.

3.5. Módosítási lehetőségek, teljesítés

Szolgáltató az általa elkészített grafikai elemeket elektronikus úton juttatja el a Megrendelőnek, aki grafikai elemenként a jelen szerződés 3.2-es pontjában rögzített darabszámú módosítási kérést intézhet a Szolgáltató felé. A módosítás a színek, betűtípusok, betűméretek, szöveg- és kép pozíciójának és méretének megváltoztatására terjedhet ki.

Szolgáltató a Megrendelő által kért és módosított grafikai elemet elektronikus úton juttatja el a Megrendelő részére.

A jelen szerződés 3.2-es pontja által rögzített módosítási lehetőségeken túlmenő módosítási kérések újabb árajánlat tárgyát képezik.

Az esetleges elgépelések és helyesírási hibák Megrendelő által kért javítása nem csökkenti a módosítási lehetőségek számát.

A fel nem használt módosítási lehetőségek a jelen szerződés megszűnésével automatikusan megszűnnek.

3.6. A Szerződés időtartama és megszűnése

A Felek közötti szerződés határozott időtartamú. A szerződés időtartama alapértelmezésben a megrendelés létrejöttét, azaz az árajánlatban szereplő teljes bruttó végösszeg Szolgáltatóhoz való beérkezését követően 15 munkanap, mely három darab grafikai elemnél több grafikai elem elkészítése esetén grafikai elemenként 5 munkanappal meghosszabbodik, de Szolgáltatónak az árajánlatban jogában áll ettől eltérő vállalási határidőt is meghatározni.

Az elkészítési határidőbe a Megrendelői jóváhagyások és Megrendelői visszajelzések időtartama nem tartozik bele, az ezekre való várakozási idővel a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik, de ha ezen várazkoási idő túllépi az árajánlatban foglalt elkészítési határidőt, akkor Feleknek jogában áll a megrendelés tárgyát képező feladatokat elvégzettnek tekinteni és a Felek közötti szerződést teljesítettnek tekinteni, ezzel a Szerződést megszüntetni.

Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt grafikai elemeket elkészítette és elküldte azokat a Megrendelő részére, a Felek között létrejött szerződés automatikusan megszűnik.

Amennyiben a Szolgáltató az árajánlatban meghatározott, vagy ennek hiányában a fent meghatározott alapértelmezett határidőn belül a grafikai feladatokat, vagy azok egy részét nem készíti el, akkor Megrendelőnek jogában áll a Felek között létrejött szerződést felmondani, ami a felmondás napjáig el nem készült grafikai elemek elkészítésétől való elállást jelenti és ilyen esetben Szolgáltatónak kötelessége a vállalási határidőig el nem készített grafikai elemekre eső, Megrendelő által előzetesen Szolgáltatónak kifizetett bruttó munkadíjat nyolc napon belül banki átutalással visszafizetni a Szolgáltató bankszámlaszámára, illetve Szolgáltató köteles az általa elkészített grafikai elemeket Megrendelő részére eljuttatni. Szolgáltató a határidőn belül elkészített grafikai elemek munkadíjának egészére Megrendelő általi szerződésbontás esetén is jogosult.

3.7. A díjfizetés módja

A megrendelni kívánt szolgáltatások díja előre egy összegben fizetendő, a díjfizetés történhet a Szolgáltató által kiálíltott díjbekérőn feltüntetett bankszámlaszámra történő átutalással, vagy - amennyiben elérhető - online bankkártyás fizetéssel.

4. Felelősség kizárása

Megrendelő feladata és kötelessége, hogy az általa a Szolgáltatónak átadott adatok, információk, képi, szöveges és grafikai elemek jogtisztaságát biztosítsa és garantálja. Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét a Megrendelőtől kapott adatok, információk, képi, szöveges és grafikai elemek jogtisztaságával kapcsolatosan.

Szolgáltató a Webslider.hu honlap és az igénybe vett Szolgáltatások használata során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért felelősséget nem vállal, Megrendelő a Webslider.hu és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások használata során és okán őt érő közvetlen vagy közvetett károkkal kapcsolatban, többek között az elmaradt bevétel, elmaradt haszon, felmerült kiadás, többletköltség, marketing és/vagy hirdetési költség, adatvesztés, stb. felmerülő károkkal és kiadásokkal kapcsolatban Szolgáltatóval szemben semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet.

Szolgáltató a Megrendelőtől kapott adatok valódiságával kapcsolatban mindennemű felelősségét kizárja, az adattartalmakért minden tekintetben Megrendelő tartozik felelősséggel, az adattartalmakkal kapcsolatosan a Megrendelő és harmadik fél között felmerülő kérdésekben és vitákba Szolgáltató nem vonható be kivéve ha erre jogszabály kötelezi.

5. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató a Megrendelőtől kapott adatokat, információkat, képi, szöveges és grafikai elemeket kizárólag a megrendelésben szereplő feladatok ellátásához használhatja fel.

Szolgáltató a szolgáltatásainak nyújtásához, vagy kapcsolódó szolgáltatások teljesítéséhez alvállalkozókat vehet igénybe, ilyen esetben az alvállalkozókra is érvényes a Szolgáltatóra vonatkozó titoktartási kötelezettség.

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Megrendelő számára készített grafikai elemeket, a Megrendelő nevét és logóját saját referenciájaként feltüntethethesse és bemutathathassa saját honlapjain, szóban, illetve egyéb elektronikus és nyomtatott formában.

6. Megrendelő jogai és kötelezettségei

Megrendelő köteles a Felek között érvényes szerződés időtartama alatt a saját adataiban bekövetkező változásokat Szolgáltató felé írásban közölni; amennyiben Megrendelő ezt a kötelességét elmulasztja, akkor az ennek okán felmerülő károkkal kapcsolatban Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

Megrendelő köteles biztosítani azt, hogy a Szolgáltatónak megadott kapcsolattartási e-mail címére a Szolgáltató által küldött e-maileket megkapja, azok nem kerülnek Megrendelő elolvasása nélkül automatikusan kukába, spam mappába, stb.

A Webslider.hu honlap által kínált szolgáltatások minden esetben egyedi szolgáltatások, ezért a 14 napos indoklás nélküli elállási jog a törvényi szabályozásnak megfelelően Megrendelőt nem illeti meg.

7. Animált sliderek

Animált sliderek (képváltók) készítése esetén Szolgáltató egy általa választott slider plugin felhasználásával készíti el a Megrendelővel egyeztetett animációt. Az animált sliderek elkészítésére is vonatkoznak a jelen szerződésnek az egyéb grafikai feladatok elvégzésével kapcsolatos pontjai.

Animált slider készítése esetén Szolgáltató az elkészített animáció lejátszására szolgáló programot (plugin-t) is megjelöli, vagy a Megrendelő rendelkezésére bocsájtja és átadja a Megrendelő részére az animáció lejátszásához szükséges állományokat. Ha a slider működéséhez szükséges meghatározott verziószámú jquery, vagy más könyvtárak telepítése, akkor Szolgáltató erre is külön kitér az átadáskor, vagy a Szolgáltatónak a szükséges könyvtárakat is átadja.

Szolgáltató arra törekszik, hogy az animáció az animáció elkészítésekor elérhető legfrissebb verziójú Google Chrome, FireFox, Opera és Internet Explorer (Edge) böngészőkben is lejátszható legyen.

Az animált slider nam a Szolgáltató által készített honlapba való beépítésének munkadíját nem tartalmazza, a beillesztésben való segítségnyújtásra a Szolgáltató nem kötelezhető, ezen technikai feladat túlmutat jelen szerződés keretein.

Az animációnak a Megrendelő honlapjába való beépítése a Megrendelő feladata, mellyel kapcsolatos segítségnyújtást a honlap készítője tud adni a Megrendelő számára, Szolgáltató a honlapba való beépítést abban az esetben válallja, ha a honlapot Szolgáltató készítette.

8. Vis major

Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.

60 napot meghaladó vis major esetén Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződést.

9. Egyéb rendelkezések

A Webslider.hu honlapot és a Webslider.hu honlapon kínált szolgáltatásokat a magyar jogszabályok szerint cselekvőképes, 18. életévét betöltött személy vagy gazdálkodó szervezet veheti igénybe.

Megrendelő kizárólag abban az esetben jogosult a Webslider.hu szolgáltatásait igénybe venni, ha a megrendeléskor saját, illetve az általa képviselt gazdálkodó szervezet adatait a valóságnak megfelelően adja meg Szolgáltató részére. A Webslider.hu szolgáltatásait igénybe vevő és az arra vonatkozó szerződést kötő Megrendelő kijelenti, hogy a fenti feltételeknek eleget tesz és a szerződés jogszerű megkötéséhez szükséges meghatalmazással rendelkezik. Amennyiben Megrendelő nem valós, vagy nem aktuális adatokat ad meg Szolgáltató részére, akkor Szolgálató fenntartja megának a jogot a Felek közötti szerződés további indoklás nélküli felmondására.

A Megrendelő a Szolgáltatótól igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszait írásban nyújthatja be a kapcsolat (kukac) Webslider.hu címre küldött e-mail útján, vagy Szolgáltató postacímére küldött levél útján. Szolgáltató a hozzá beérkezett panaszokat harminc naptári napon belül köteles érdemben megválaszolni és Megrendelő kapcsolati e-mail címére megküldeni, vagy Megrendelő postázási címére feladni postai úton.

A szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során és Megrendelői panaszok kezelése esetén egymással együttmőködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő, peren kívüli megegyezésre törekednek. A Felek esetleges jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

Szolgáltató vitás esetben csak azokat a Megrendelőtől érkezett e-maileket fogadja el mint írásbeli dokumentumot, melyeket a Szolgáltató visszaigazolt a Megrendelő felé, így az e-mailben szerepel a Szolgáltató visszaigazolása.

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő adatai a Felek közötti szerződés megszűnését követően is Szolgáltató rendszerében megőrzésre kerülhetnek, ezáltal Szolgáltató Megrendelőnek szóló ajánlatokat és üzeneteket küldhet mindaddig, amíg Megrendelő kifejezetten nem kéri Szolgáltatótól adatainak törlését.

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók. A szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton próbálnak megegyezni. Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha a Felek nem jutnak peren kívüli egyezségre, a Fővárosi Törvényszék illetékességét kötik ki. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

Amennyiben a jelen szerződés bármely pontja érvénytelen, úgy az egész szerződés nem válik érvénytelenné, az érvénytelen rész helyébe a felek akaratához legközelebb eső hasonló szabály lép.

Kelt: Monor, 2018-12-06

Legyen a te honlapod vagy webáruházad is szép!

A weboldalak és webáruházak nyitólapjának kinézetét és hangulatát nagy mértékben a slider képek határozzák meg. Sok esetben a slider képek nem letisztultak, nem szépek, vagy elavultak, mert nincs, aki újakat készítsen helyettük megfizethető áron.
Erre kínálunk gyors és költséghatékony megoldást! Szépüljön meg a Te weboldalad is!

Készíttesd el velünk a slider képeket!

Slider készítés árak Slider minták